Nieuws

Het laatste nieuws door Infolijn Islam

30 jaar Geest van Assisi. Vruchten en uitdagingen voor de interreligieuze dialoog

Infolijn Islam 2016-12-08

Het Executief van de Moslims van België wil hierbij graag alle personen en gemeenschappendie zich onuitputtelijk inzetten voor de versteviging van onze interreligieuze contacten hartelijk bedanken. De voorzitter van het Executief van de Moslims van België - EMB -, dhr. Salah Echallaoui, heeft de activiteiten rond Assisi en Sant’Egidio al jarenlang gevolgd en was dan ook verheugd om ook dit jaar, zoals vorige jaren, te worden uitgenodigd.

 
De vice-voorzitter van het EMB, dhr. Mohamed Achaibi, mocht samen met de voorzitter van de Raad der Theologen, dhr. Taher Tujgani, de islamitische eredienst van België vertegenwoordigen tijdens de30steeditie van de Geest van Assisi in Italië. Het was een enorm spirituele beleving met als hoogtepunt een ontmoetingtussen onze vice-voorzitter en de paus Franciscus. Een paus die bewust dezelfde naam deelt als de apostel van de armen en van hoge mystiek, Franciscus van Assisi. Dhr. Achaibi was bij zijn terugkomst dan ook spreker op de conferentie “30 jaar Geest van Assisi”. Moslims herinneren zich ook vaak de contacten die er toen spiritueel met de moslimwereld zijn geweest. En uiteraard delen wij de geest van het gebed van Franciscus, u uiteraard welbekend:
 
“Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken. Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen. Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.”
 
Assisi is al eeuwenlang een belangrijk bedevaartsoord voor het christendom en is sindsdien ook uitgegroeid tot een plaats waar diverse religieuze gemeenschappen elkaar ontmoeten om in dialoog te treden. De Geest van Assisi is een internationaal platform dat gekenmerkt is door vrede die effectief door de aanwezigen uitgedragen wordt. Er werd bewezen dat dergelijke bijeenkomsten een verrijking zijn voor alle godsdiensten. De uitwisseling van ideeën en opvattingen zorgen ervoor dat verschillende levensbeschouwingen dichter bij elkaar komen. Men kan enkel hulde bewijzen en hoop putten uit de boodschap van vrede die al 30 jaren lang het fundament vormt van de Geest van Assisi.
 
Al onze religies staan voor vrede, het is een belangrijkbindmiddel dat men kan terugvinden in de wortels van elk geloof. “De Vrede zij met u” wordt gezegd tijdens de katholieke liturgie waarbij de gelovigen mekaar de hand geven. De iconische witte duif die de olijftak brengt, wordt universeel gebruikt als symbool voor de vrede. En ook bij de moslims staat de vredesgroet centraal: “De vrede zij met u.” “As-salâmoe °aleykom,”: deze woorden zijn inderdaad vredeswoorden. Maar er is meer: deze ‘vrede’, ‘salam’ is de essentie van onze godsdienst, de islam. Het Arabische salaam is gemakkelijk te onthouden want het zit vervat in het woord “islam” zelf. Er is dus een duidelijke relatie tussen islam en vrede.
 
As-Salam, de Vrede, is voor moslims één van de Namen van God. Tevens wordt het dagelijkse gebed steeds afgesloten met de woorden as-salamoe °aleykoemwarahmatoellahwabarakatoeh (vrede over u). Die vrede richt zich tot al wie zich links en rechts bevindt.Salam is ook van dezelfde stam als Sjalom, de Hebreeuwse groet die door de joodse gemeenschap wordt gebruikt.
 
De Koran stelt:
“Goed en kwaad zullen niet gelijkgesteld worden. Vergeld het kwade met goed, en ziet: de man, die uw vijand was, zal uw beschermer en warmste vriend worden”. Soera 41 vers 34.
 
Concreet betekent dit dat als men naar de andere toestapt in openheid en vertrouwen, misverstanden uit de wereld worden geholpen.
 
Binnen elke gemeenschapkunnen er zich situaties voordoen waarbij antipathie voor de medemens wordt gevoed. De uitdaging voor ons ligt er in om dit onbegrip te pareren. Onze wereld werd helaas getroffen door een golf van geweld en dit bracht ook haat en angst met zich mee.Het is onbegrijpelijk hoe mensen verwerpelijke acties plegen in de naam van een religie die vrede verkondigt. Onze dierbare wereld mag niet ten prooi vallen aan de haatgevoelens die door deze mensonwaardige daden worden veroorzaakt. Het is aan ons om onszelf niet te laten meeslepen in deze neerwaartse spiraal. Men moet zich inzetten voor de gemeenschap en zich levenslang verdiepen in het ongekende want door de ander te leren kennen ontdekt men zichzelf. Het elkaar aanmoedigen in het doen van het goede is een zegen voor eenieder.
 
Samen moeten we ijveren naar een harmonieuze samenleving en zo een sterk middel zijn tegen zij die zich toeleggen op het opwekken van polarisatie. Interreligieuze projectenzoals de humanitaire corridors van Sant’Egidio of de vredesmars met de verschillende godsdiensten geven hoop aan de toekomst. Dergelijke initiatievenwakkeren de zin naar harmonie aan en zetten steeds de vrede centraal. Vrede, het schakelcomponent dat ons allemaal samen bracht gisteren en vandaag.
 
In de praktijk zijn we daar met de vertegenwoordigers van andere godsdiensten voortdurend mee bezig, bij het organiseren van vredesmarsen, het bezoeken van slachtoffers van aanslagen, gemeenschappelijke persberichten, interreligieuze bezinningsmomenten, interreligieuze werkgroepen, vakoverschrijdende interreligieuze eindtermen tijdens de lessen godsdienst, te veel om op te noemen.Wel is duidelijk dat we met verenigde krachten deze ingeslagen weg resoluut verder moeten verstevigen.